Spôsob platby členského

Členské sa uhrádza na účet združenia!

IBAN SK 24 0900 0000 0050 6137 6733

BIC SWIFT

kód GIBASKBX

Pravidlá a organizačný poriadok v MoveM

PRAVIDLÁ
Organizačný poriadok a pravidlá MOVE M štúdia
ZŠ. Borodačová

Prvá tanečná hodina: od 30.9.2019

ČAS TRVANIA TANEČNÉHO KÚŽKU 1:15

O. 15:45 deti sa vyzdvihujú, prezliekajú
1. Začiatok hodiny 16:00 koniec hodiny 17:00

2. Deti sa zásadne prezliekajú v šatni.

3. Tréner si vyzdvihne deti z družiny naraz a po tréningu sa opäť spoločne vrátia. (pokiaľ si rodič nevyzdvihne dieťa do 17:05.)

4. Rodičia sa zdržiavajú výhradne v priestoroch školských chodieb. Nevyrušujú trénera a pozornosť deti otváraním dverí do telocvične.

5. OBLEČENIE:
a:) Vhodné oblečenie ( tričko, legíny, pančušky, tepláky, mini suknička)
b:) Neodporúčané oblečenie (dres, veľká dolly sukňa)

6. Členské sa platí vždy do 30.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

7. Výška členského poplatku bola určená na rok 2019/2020 33 €.
(7-8 hod za mesiac), 15 € škôlkari (3-4 hodiny mesačne)

8. Ak dieťa navštevuje tanečný krúžok len 1x do týždňa, výška členského sa uhrádza vo výške 20 €. (3-4 hodiny)

9. Z členského poplatku sa peniaze nevracajú. (ak dieťa chýba viac ako 4x je možné členské na nasledujúci mesiac znížiť na 20 €.)

10. Účet: 5061376733/0900

IBAN SK24 0900 0000 0050 6137 6733

Ďakujem za pochopenie a dodržiavanie pravidiel tanečného štúdia MOVE M.

S pozdravom
Váš team
Move M

…………………………….
Podpis rodiča
(Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa s pravidlami tanečného štúdia MOVE M oboznámila)